GDPR Policy

Lennartssons Ingenjörsbyrå AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Lennartssons Ingenjörsbyrå AB.
Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Ändamål

Personuppgifter som Du lämnar till Lennartssons Ingenjörsbyrå AB (till exempel i samband med att avtal träffas) behandlas av Lennartssons Ingenjörsbyrå AB för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används även för marknadsföring av nya produkter och tjänster.

Insamling och utlämnande av uppgifter 

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.
Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Lennartssons Ingenjörsbyrå AB.

För att Lennartssons Ingenjörsbyrå AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som Lennartssons Ingenjörsbyrå AB samarbetar med.
I vissa fall är Lennartssons Ingenjörsbyrå AB också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till svenska myndigheter.


Cookies

Lennartssons Ingenjörsbyrå AB använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på Din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.


Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt erhåller Lennartssons Ingenjörsbyrå AB samtycke från Dig innan behandlingen av personuppgifter om Dig påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter via blankett eller godkännande på Internet.

Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört.
Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Kundens rättigheter 

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Lennartssons Ingenjörsbyrå AB kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år.

Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke.
Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.

 
Lennartssons Ingenjörsbyrå AB
Jonas Carlstein
Von Essens väg 11
522 33 Tidaholm